Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội làm vườn Hà Nội tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ (2022 - 2027)

Hội Làm vườn thành phố Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ (2022 - 2027). 

 

Hội Làm vườn thành phố Hà Nội được thành lập ngày 17 tháng 3 năm 1985. Đến nay, có 18.000 hội viên thuộc 23 hội làm quận, huyện, thị xã. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Làm vườn Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân, xây dựng hạ tầng nông thôn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả đầu tư.

Đáng chú ý, việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, toàn ngành đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 280 triệu đồng/ha/năm, tổng sản phẩm nông nghiệp tăng  3-3,5%; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản hàng năm đạt trên 300 triệu đồng/ha. Đặc biệt, công tác triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã có tiến bộ rõ rệt. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực… Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với đó, Hội làm vườn thành phố đã đẩy mạnh công tác chuyển giao kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, hội thảo. Trung bình mỗi năm Hội tổ chức từ 100 đến 150 lớp ở cơ sở với số lượng hội viên tham gia từ 1.000 đến 1.500 lượt người.

Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Hội Làm vườn Hà Nội, thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2022 - 2027); nhất trí bầu Ban Chấp hành gồm 27 thành viên. Ông Đỗ Như Sưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội Làm vườn Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ (2022 - 2027)./.                                                                 Nguyễn Vàn