Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ngày 13/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTTP ngày 26/2/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017".