Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chức năng nghiệm vụ Trung tâm Khuyến nông Hà Nội

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 07 tháng 11 năm 2008. Là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Khuyến nông Hà Tây (cũ) với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (cũ).

Trụ sở của Trung tâm đặt tại: Phường Phũ Lãm - Quận Hà Đông - TP Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 06/4/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển giao Trạm khuyến nông thuộc UBND các huyện, thị xã về quản lý theo ngành dọc. Sau khi tiếp nhận bàn giao tổ chức bộ máy Trung tâm gồm có: Văn phòng Trung tâm (Ban Lãnh đạo và 06 phòng chuyên môn) và 23 đơn vị trực thuộc (02 Trạm, trại sản xuất; 20 Trạm khuyến nông và 01 bộ phận khuyến nông quận Hà Đông) với tổng số cán bộ, viên chức và Hợp đồng lao động có mặt là 257 người (CBVC: 136 người, HĐLĐ: 121 người).

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp & PTNT thành phố Hà Nội, chịu trách nhiệm trước Sở NN&PTNT TP Hà Nội, UBND TP và pháp luật về hoạt động của Trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội được quy định tại Quyết định số 216/QĐ-SNN ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Sở NN&PTNT Hà Nội:

- Xây dựng các chương trình, dự án khuyến nông, đề xuất dự kiến phân bổ kinh phí cho các dự án, chương trình khuyến nông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt các chương trình, dự án khuyến nông theo phân công, phân cấp;

- Ký kết hợp đồng triển khai thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông được giao; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới và phối hợp nhân rộng các mô hình, hoạt động khuyến nông được lựa chọn; hướng dẫn về tổ chức các phương án hoạt động khuyến nông cho các đơn vị cơ sở;

- Phổ biến kinh nghiệm sản xuất, các điển hình về nông - lâm - ngư nghiệp vào sản xuất của các thành phần kinh tế. Nghiên cứu khoa học và thực nghiệm các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản và phát triển ngành nghề nông thôn;

- Bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật, quản lý kinh tế, rèn luyện tay nghề cho cán bộ khuyến nông cơ sở, nông dân. Cung cấp cho nông dân các thông tin thị trường, giá cả, nông, lâm, thuỷ sản, xúc tiến thương mại, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản. Tổ chức hoặc tham gia các hội chợ, phiên chợ, hội thi, hội thảo, triển lãm, tham quan liên quan đến hoạt động khuyến nông;

- Quan hệ với các ngành, các tổ chức kinh tế, sự nghiệp, xã hội, khoa học, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thu hút vốn đầu tư, công nghệ, nhân tài cũng như các hoạt động hợp tác phục vụ công tác khuyến nông của thành phố;

- Thực hiện các dịch vụ về khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, sử dụng, bảo toàn, phát triển Quỹ Khuyến nông theo quy chế hiện hành của UBND Thành phố Hà Nội;

- Theo dõi, đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả các chương trình, dự án khuyến nông trong quá trình thực hiện;

- Quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, kinh phí, lao động và các nguồn lực được giao theo quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.