Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Danh mục VB
{{item.Title}} {{item.TrichYeu}} {{item.NgayBanHanh | fdate:'DD/MM/YYYY'}} {{item.LoaiVanBan.LookupValue}}