Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội: Tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.Hiện nay, trên toàn địa bàn thành phố có 1.235 HTX nông nghiệp, trong đó có 1.090 HTX đang hoạt động (chiếm 88,3%), 145 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể (chiếm 11,7%). Trong những năm qua, các HTX nông nghiệp có vai trò chủ đạo trong việc cung ứng vật tư nông nghiệp, bao tiêu và tiếp thị sản phẩm, hỗ trợ cho người nông dân thuận lợi và yên tâm sản xuất, tăng thêm thu nhập trong điều kiện cạnh tranh trên thị trường. Toàn TP hiện có 70 HTX tham gia liên kết chuỗi trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 50 HTX ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 53 HTX với 180 sản phẩm được TP đánh giá, phân hạng và công nhận là sản phẩm OCOP.  

Kinh tế tập thể, HTX của Hà Nội ổn định, tiếp tục phát triển theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ. Các HTX đã bảo đảm các dịch vụ cho các thành viên, hộ gia đình. Nhiều HTX đã nêu cao tinh thần tự chủ, chủ động khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vào sản xuất, năng suất và hiệu quả được nâng lên. Hoạt động của HTX đã góp phần phát triển văn hóa cộng đồng dân cư, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ lẫn nhau trong đời sống. Từ đó đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần giảm nghèo, đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Để phát huy được hiệu quả của kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn tới, ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng, Hà Nội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể, kinh tế HTX; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý về đất đai xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho các HTX. Đồng thời, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 1840/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021- 2025; Giải thể, chuyển đổi các HTX hoạt động yếu kém, không hiệu quả, ngừng hoạt động theo quy định. Cùng với đó, cần phát triển các HTX chuyên ngành nhằm liên kết sản xuất với chế biến, kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thô. Song song với việc phát triển các HTX chuyên ngành, cần thành lập các HTX toàn xã. Các HTX này sẽ thực hiện chắt lọc, cơ cấu lại để khai thác lợi thế kinh tế tập thể và làm những việc HTX Nông nghiệp không thể làm được.

Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội đã khen thưởng cho 21 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp./.

Nguyễn Vàn