Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội và Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020.Theo báo cáo tại hội nghị: Đợt 2 năm 2020, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội và Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP các quận, huyện đã tiếp nhận tổng số 443 hồ sơ của 96 chủ thể có sản phẩm tham dự đánh giá, phân hạng cấp TP của 18 quận, huyện. Tuy nhiên, qua rà soát, kiểm tra hồ sơ, chỉ có 419 hồ sơ của 93 chủ thể đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng. Còn lại 24 hồ sơ chưa đủ điều kiện đánh giá, phân hạng, Tổ tư vấn đã hướng dẫn các chủ thể tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá, phân hạng ở các đợt tiếp theo.

Kết quả, qua 12 lần đánh giá đợt 2, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đã thẩm định được tổng số 419 sản phẩm. Trong đó, ngành thực phẩm có 216 sản phẩm, chiếm 51,6%; ngành đồ uống có 14 sản phẩm, chiếm 3,3%; ngành thảo dược có 2 sản phẩm, chiếm 0,5%; ngành thủ công mỹ nghệ có 177 sản phẩm, chiếm 42,2%; ngành vải, may mặc có 10 sản phẩm, chiếm 2,4%.

Tại hội nghị, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm lần 2 năm 2020 đối với 424 sản phẩm (5 sản phẩm của đợt 1 chuyển sang và 419 sản phẩm mới của đợt 2). Trong đó, đề xuất phân hạng 3 sao đối với 111 sản phẩm; 4 sao đối vơí 310 sản phẩm và 3 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Như vậy, lũy kế cả giai đoạn 2019-2020, toàn Thành phố có 1.054 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội phấn đấu mỗi năm sẽ tổ chức đánh giá, phân hạng được ít nhất 400 sản phẩm OCOP./.

                                                                                                            Nguyễn Vàn