Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 2202/SNN-KL về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.Công văn nêu rõ, ngày 2/6/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Văn bản số 1660/SNN-KL về việc tăng cường công tác PCCC rừng trong đợt nắng nóng kéo dài trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, đề nghị UBND các huyện, thị xã có rừng: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCC trong cán bộ, công chức và nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, ngày 8/2/2012, của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo các đơn vị đóng quân trong rừng, ven rừng, các chủ rừng chủ động rà soát và thực hiện có hiệu quả các phương án PCCC rừng trên địa bàn đã được xây dựng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác này. Rà soát, kiểm tra, đánh giá phương tiện trang thiết bị đảm bảo hoạt động tốt khi được huy động chữa cháy; phân công, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, hiệp đồng bố trí lực lượng trực, sẵn sàng huy động ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chỉ đạo UBND các xã có rừng trên địa bàn quản lý nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra các khu rừng, đặc biệt các khu rừng hay xảy ra cháy rừng, khu rừng có lượng người ra vào lớn, kiểm soát, quản lý nguồn lửa để không xảy ra cháy rừng; kiện toàn các tổ đội xung kích bảo vệ rừng; duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ chữa cháy rừng để kịp thời ứng phó khi có cháy rừng xảy ra.

Sau khi có cháy rừng xảy ra, chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm minh người có hành vi vi phạm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Về việc trên, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đề nghị UBND các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác PCCC rừng theo nội dung văn bản nêu trên; đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Văn bản số 5256/VPCP-NN ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác PCCC rừng…/.

   Theo Cổng GTĐT Hà Nội