Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất nông nghiệp, đất rừng

Đó là tinh thần nêu trong Kế hoạch số 154/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.Theo kế hoạch, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý theo ngành, lĩnh vực, các sở, ngành của thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường công tác quản lý, sử dụng và xử lý đối với các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng trên cơ sở kế thừa kết quả xử lý, khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích theo Chuyên đề số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 5296/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ các quy định của pháp luật, các hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan chủ động tổ chức rà soát, thống kê, phân loại toàn bộ các trường hợp vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã; lập hồ sơ xác định hành vi vi phạm đối với từng trường hợp, xác định rõ thời điểm xảy ra vi phạm (trong đó xác định cụ thể các trường hợp đã có kết luận của cấp có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa dứt điểm) và đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

UBND thành phố cũng yêu cầu xử lý dứt điểm toàn bộ các vi phạm đối với đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận thanh tra, UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý tại Văn bản số 5735/UBND-ĐT ngày 26/12/2019, Văn bản số 3232/UBND-ĐT ngày 27/9/2021 và Văn bản số 847/UBND-TNMT ngày 28/3/2023. Trên cơ sở đó tiếp tục rà soát các trường hợp vi phạm đối với đất rừng để tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tổng hợp, đề xuất và có biện pháp khắc phục những bất cập về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong những năm qua, công tác quản lý đất đai nói chung và công tác xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại các quận, huyện, thị xã đã được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kết luận đối với 30 quận, huyện, thị xã và 579 phường, xã, thị trấn. Các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp đà được thống kê và chỉ rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và đề xuất hình thức xử lý theo quy định.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố cũng đã báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo áp dụng các biện pháp nhằm khắc phục các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích và đất công do UBND cấp xã đang quản lý.

Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, việc xử lý, khắc phục các vi phạm chỉ đạt khoảng 50% vi phạm cần phải xử lý. Tại một số địa phương vẫn còn để vi phạm mới phát sinh mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, có địa phương để xảy ra các vi phạm trong quản lý đất rừng, xây dựng trái phép nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm./.

TA (Theo Báo HNM)