Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Ngày 13/4/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTTP ngày 26/2/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017".Theo đó, đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND thành phố, phục vụ công tác tổng hợp báo cáo và công khai kết quả đánh giá công tác PCTN của thành phố, góp phần xây dựng văn hóa chống tham nhũng, nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN; Việc đánh giá công tác PCTN năm 2017 theo "Bộ Chỉ số đánh gia công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh" được phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

  1. Nội dung đánh giá công tác PCTN:

- Công tác quản lý nhà nước về PCTN.

- Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

- Phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, hoạt động giám sát, công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.

- Xử lý các hành vi tham nhũng.

  1. Phạm vi đánh giá

- Hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND thành phố, cơ quan thuộc UBND thành phố về PCTN.

- Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã./.

 

Nguyễn Bình Minh, Thanh tra Sở