Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2018

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ quan thông tấn báo chí của TW và Hà Nội.Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thông tin tuyên truyền năm 2018. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ quan thông tấn báo chí của TW và Hà Nội.

Trong năm 2018, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội chỉ đạo Trung tâm khuyến nông cùng với các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp xây dựng kênh truyền hình chuyên biệt, tuyên truyền về lĩnh vực của nông nghiệp và xây dựng NTM trên Đài truyền hình Việt Nam; Đài PTTH Hà Nội; Đài phát thanh các quận, huyện, thị xã; Xây dựng các chuyên trang nông nghiệp,nông thôn trên các báo Báo Hà Nội mới; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Báo Kinh tế Đô thị; Báo ảnh Việt Nam…Với nội dung phong phú, đa dạng, gắn liền với thực tiễn sản xuất, thông qua công tác tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức về vấn đề ATTP, giúp người nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào thực tiễn sản xuất.

Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông và các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc triển khai tốt công tác tuyên truyền của ngành, trong đó tập trung thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản các chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm đảm bảo ATTP; Tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao góp phần xây dựng nền nông nghiệp thủ đô tiên tiến và hiện đại./.

Huy Hoàng