Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả mô hình xử lý rơm rạ tại ruộng sau thu hoạch tại huyện Thanh Oai

Trạm Khuyến nông huyện Thanh Oai vừa tổ chức thăm quan mô hình xử lý rơm rạ tại ruộng sau khi thu hoạch lúa bằng chế phẩm vi sinh. Mô hình cho hiệu quả rõ rệt. Ruộng sử dụng chế phẩm, rơm rạ hoai mục nhanh hơn, tạo chất mùn làm tơi xốp đất, bổ sung chất dinh dưỡng, giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.Mô hình được triển khai vụ Mùa tại cánh đồng thôn Trình Xá, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai với quy mô 50ha. Sau khi thu hoạch vụ Xuân, rơm rạ được xử lý tại ruộng bằng chế phẩm vi sinh AT-YTB. Mô hình áp dụng công thức bón 200g/sào. Sau khi xử lý 14 ngày cơ bản rơm rạ được phân hủy hoàn toàn, đất nhuyễn bùn, giúp cây lúa có bộ rễ phát triển mạnh. Qua theo dõi sự sinh trưởng của cây lúa Bắc Thơm số 7 cấy trong mô hình cho thấy, diện tích lúa trong mô hình nhanh bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh sớm và tập trung hơn so với ruộng đối chứng không bón, số nhánh hữu hiệu nhiều hơn, số bông nhiều hơn. Ngoài giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, việc sử dụng chế phẩm xử lý rơm rạ tại ruộng còn hạn chế một số loại sâu bệnh hại và ốc bươu vàng.

Mô hình ước cho năng suất đạt 56,4 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng 360 kg/ha, theo đó cho hiệu quả kinh tế cao hơn 1.400.000 đồng/ha. Theo đánh giá, ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, trả lại cho đất một lượng phân bón hữu cơ lớn, đồng thời,  giúp nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững./.

                                             Lưu Phượng