Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

Vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ chức hội thảo triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.Theo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, sau khi Nghị định số 98 được ban hành, UBND Thành phố Hà Nội đã giao Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện. Theo đó, Sở đã tham mưu UBND Thành phố  trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 10/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn Thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết: Căn cứ chỉ đạo của Thành phố, Sở cũng đã tham mưu UBND TP ban hành Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 của UBND Thành phố về phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trong đó, có nội dung quy trình, trình tự tiếp nhận thủ tục hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98. Sở cũng đã ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định dự án liên kết, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội tại Quyết định số 1806/QĐ-SNN ngày 30/9/2019.

Hiện Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội đang tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án, kế hoạch liên kết theo Nghị định số 98. Đồng thời, sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 98 trong thời gian tới./.

Lưu Phượng