Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng lộ trình tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức tổng kết 10 năm thưc hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.Theo đó, cấp thành phố, các sở, ban, ngành chủ trì các nội dung thành phần của chương trình tổ chức đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện các nội dung thành phần của chương trình giai đoạn 2010 - 2020 và theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã, huyện NTM; đề xuất mục tiêu, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và định hướng thực hiện trong giai đoạn sau 2020; gửi báo cáo tổng kết về Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy trước ngày 20/7/2019 để tổng hợp; thời gian tổ chức Hội nghị xong trước ngày 10/8/2019.

Sở Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố tham mưu Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy tổ chức hội nghị toàn thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2020; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng thực hiện trong giai đoạn sau 2020; thời gian tổ chức hội nghị đầu tháng 9/2019.

Các sở, ngành thành phố báo cáo tổng kết 10 năm đối với lĩnh vực ngành mình quản lý thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng thực hiện trong giai đoạn sau 2020 gửi về Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy trước ngày 20/7/2019 để tổng hợp.

Các huyện, thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết tại huyện, thị xã. Đồng thời, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng thực hiện trong giai đoạn sau 2020 gửi về Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy trước ngày 20/7/2019 để tổng hợp. Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tại địa phương, thời gian xong trước ngày 10/8/2019.

Mục đích của tổng kết 10 năm thưc hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân nhằm đánh giá toàn diện, trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình; đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)