Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3397/UBND-KT, triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.Theo đó, UBND Thành phố giao UBND các huyện, thị xã, các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền vận động, quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp (thành phố, huyện, xã) và người dân, cộng đồng về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn Thành phố. Xác định rõ xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, các xã sau khi đã được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí và hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Vì vậy, việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM kiểu mẫu, trong đó cốt lõi là nâng cao vượt bậc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu đề xuất thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy tối đa lợi thế của địa phương; trình UBND Thành phố xem xét, quyết định ban hành, làm căn cứ để chỉ đạo, thực hiện. Thời gian hoàn thành trong năm 2018.

Trên cơ sở Quyết định ban hành tiêu chí, chỉ tiêu khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu của UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan ban hành Hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu theo quy định. Thời gian hoàn thành trong năm 2018.

Tham mưu đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo, thực hiện thí điểm từ 02 đến 03 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đại diện cho các vùng, khu vực trên địa bàn Thành phố trong năm 2019 và 2020; tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở thực hiện trên diện rộng./.

TX (Theo Cổng GTĐTTPHN)