Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ

Thực hiện văn bản số 2105/VP-KT ngày 28/3/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ. Theo đó Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ngân hành Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Sở Tư pháp và Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội tổng hợp, cập nhật và hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.Ngày 18/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã ban hành văn bản số 180/SNN-KHTC yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, thực hiện Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng.

Tại Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018, Chính phủ đã bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng, bao gồm:

(1). Nghị định số 14/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ ban hành bản Quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp và kinh tế nông thôn.

(2). Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

(3). Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

(4). Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

(5). Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

(6). Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng.

(Kèm theo Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ).