Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh Oai: Phấn đấu hoàn thành xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ban chỉ đạo Chương trình 07-CTr/HU Thanh Oai có Kế hoạch số 08-KH/BCĐ về việc phấn đấu hoàn thành xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.Theo đó, trong năm 2019, huyện phấn đấu tất cả 03 xã đạt chuẩn NTM gồm: xã Thanh Mai, Bích Hòa, Cao Viên và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là xã Kim An. Thời gian hoàn thành các tiêu chí đủ điều kiện xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao xong trước ngày 30/11/2019. Thời gian hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đạt chuẩn NTM các xã về Văn phòng điều phối NTM thành phố trước ngày 2/12/2019.

Để thực hiện tốt mục tiêu, UBND huyện giao Phòng Kinh tế hướng dẫn xã hoàn thiện chấm điểm tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn): Kiểm tra hướng dẫn các cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh, các siêu thị mini đạt các điều kiện quy định, tại các xã. Hướng dẫn HTXNN đánh giá và triển khai thực hiện nội dung “Có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực” hoàn thiện tiêu chí 13. Phối hợp với các Phòng: Quản lý Đô thị, Tài nguyên & MT, Y tế, Văn hóa & Thông tin, Lao động TB&XH hướng dẫn xã rà soát, đánh giá chấm điêm tiêu chí số 17 về Môi trường & ATTP.

Các xã phấn đấu đạt chuẩn tiếp tục rà soát toàn bộ 19 tiêu chí duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, tập trung hoàn thành các tiêu chi chưa đạt và cơ bản đạt. Xác định rõ nhiệm vụ và các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và cơ bản đạt và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Tổ chức giao ban tiến độ thực hiện hàng tuần và báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ huyện vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, treo các băngzon, khẩu hiệu, pano áp phích viết tin, bài tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phấn đấu xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 của xã để cổ động, động viên, định hướng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn bộ cán bộ, đảng viên, nhân dân. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò tổ chức thực hiện của lãnh đạo xã, sâu sát cơ sở, động viên Bí thư chi bộ, Trưởng thôn tích cực trong xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, tăng cường giữ vững an ninh trật tự, an ninh tôn giáo, tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, xử lý vi phạm quản lý đất đai. Kiểm tra, rà soát các dự án giao thông nông thôn để triển khai thực hiện xong trong năm 2019; Tạo điều kiện và phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học. Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo kiểm tra bổ sung một số thiết bị trường học và hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn các trường. Cần rà soát và có giải pháp tập trung tuyên truyền, vận động cụ thể hóa tới các ngành, đoàn thể, các trường học đảm bảo chính sách an sinh xã hội và đảm bảo tỷ lệ BHYT đến cuối năm 2019 đạt trên 85%. Tăng cường tuyên truyền, vận động để các hộ dân, các cơ sở sản xuất đảm bảo vệ sinh chung và xã hội hóa việc cải tạo, làm tường rào, làm tường hoa, đường hoa, trồng cây xanh các khu nghĩa trang... Kiểm tra đôn đốc, tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh buôn bán thực hiện tốt công tác ATTP./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)