Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội ban hành Kế hoạch số 32/KH-SNN, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.Theo đó, song song đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt các quy định pháp luật về Chỉ thị số 42-CT/TW, Sở Nông nghiệp & PTNT quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, bảo đảm phát triển bền vững. Nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp; hướng dẫn kỹ năng nhận biết và cách thức ứng phó thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2020 trên địa bàn thành phố, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư. Điều chỉnh, lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai, thích ứng với đặc điểm của từng vùng, các lưu vực sông liên tỉnh, khu vực đông dân cư có xu hướng biến đổi khí hậu. Thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, nâng cao năng lực, kỹ năng và các điều kiện bảo đảm để thực thi kịp thời, xử lý linh hoạt các tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với từng lĩnh vực và từng địa phương. Cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung trên, Sở NN&PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt sâu rộng quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai, Chỉ thị số 42-CT/TW, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 18/6/2018, của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 trên địa bàn thành phố đến các cấp, các ngành và nhân dân thành phố.

Đồng thời, nâng cao năng lực của các đơn vị trong ngành về xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả tốt nhất. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư./.

Theo Cổng GTĐT Hà Nội