Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường phát triển nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, về tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố năm 2020.Theo đó, UBND các quận (có nuôi trồng thủy sản), huyện, thị xã trên địa bàn thành phố chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản, xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo chuỗi liên kết, theo quy hoạch, quy định và gắn với thị trường tiêu thụ; quán triệt nhận thức, trách nhiệm, tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, bảo đảm ATTP thủy sản; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; công tác đảm bảo ATTP trong sản xuất thủy sản, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Kịp thời xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện công tác phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng chống dịch bệnh thủy sản và bảo đảm ATTP thủy sản năm 2020 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phát triển nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm ATTP thủy sản; xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn, xây dựng nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thủy sản an toàn, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương…

Chỉ đạo, quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản và các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại; nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ và thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản một cách bền vững.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát lấy mẫu, hậu kiểm tự công bố, tập trung vào các đơn vị cơ sở có nguy cơ cao mất ATTP, xử lý nghiêm, triệt để theo quy định của pháp luật các cơ sở vi phạm, đồng thời, công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Cùng với đó, chỉ đạo và giao các Ban quản lý chợ kiểm tra, giám sát các cơ sở, các hộ kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định; huy động hệ thống chính trị vào cuộc trong thực hiện quản lý ATTP và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật…

UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển thủy sản; bảo vệ nguồn lợi; phòng, chống dịch bệnh thủy sản và đảm bảo ATTP thủy sản trên địa bàn thành phố ngay từ khâu sản xuất ban đầu theo thẩm quyền. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà soát quy hoạch thủy sản, xây dựng cơ sở sản xuất an toàn về dịch bệnh thủy sản; quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm thủy sản theo phân cấp. Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống thủy sản, quản lý nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định.

Cùng với việc tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục phát triển có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực thủy sản, bảo tồn, phát triển nguồn gen động vật thủy sản quý, hiếm, Sở NN&PTNT triển khai tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản, ứng dụng công nghệ cao, thủy sản hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo đảm chất lượng, ATTP…

Các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố và các sở ngành và đoàn thể liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động, phối hợp cùng Sở NN&PTNT và đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện theo quy định./.

TX (Theo Cổng GTĐT HN)