Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Trong nội dung Công văn số 2021/SNN-KHTC, ban hành ngày 27/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch 139/KH-UBND ngày 21/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.Theo đó, Sở Nông nghiệp &PTNT giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội: Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu Sở phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo UBND thành phố chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, đơn vị trong quá trình thực hiện; tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc duy trì, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống cơ quan thú y theo quy định của Luật Thú y.

Bên cạnh đó, Chi cục phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở giết mổ lợn, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn thành phố; kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh ATTP, vệ sinh thú y, các quy định liên quan đến phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất đề xuất, báo cáo UBND thành phố liên quan đến việc hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy đinh; thống kê, tổng hợp đánh giá thiệt hại do dịch bệnh gây ra, báo cáo UBND thành phố. Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục duy trì hoạt động các chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông ra vào thành phố. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tăng cường theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn các biện pháp ứng phó với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố. Tăng cường năng lực chuyên môn cho hệ thống thú y cơ sở để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao và tham mưu giúp chính quyền các cấp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh để các cơ quan, người dân nắm bắt tình hình, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác (Dại, cúm gia cầm, tai xanh, lở mồm long móng...) theo quy định. Rà soát, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố theo quy định./.

TX (TH)