Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có Văn bản số 2055/SNN-TL, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.Để thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi và các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, ngăn ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống úng ngập, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội. Sở NN&PTNT đề nghị: Các công ty thủy lợi tổ chức phổ biến, triển khai đến toàn thể người lao động làm công tác quản lý công trình thủy lợi, chống vi phạm, lấn chiếm thực hiện nội dung Hướng dẫn số 144/HD-SNN, trong đó, đặc biệt lưu ý về các bước phát hiện, xác định hành vi vi phạm: Xác định hành vi có nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hay không, thuộc công trình thủy lợi hay vùng phụ cận. Nếu thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì tiến hành các bước tiếp theo; Xác định hành vi có thuộc loại bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 8 Luật Thủy lợi không, có thuộc diện phải có giấy phép theo quy định tại Điều 44 Luật Thủy lợi không. Nếu đúng hành vi bị nghiêm cấm, lập biên bản, thực hiện các bước theo Hướng dẫn số 144/HD-SNN. Nếu hành vi thuộc diện phải có giấy phép theo quy định tại Điều 44 Luật Thủy lợi thì tiến hành các bước tiếp theo; Kiểm tra giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Giám sát việc thực hiện các nội dung trong giấy phép của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Nếu trong quá trình thực hiện, tổ chức, cá nhân làm sai giấy phép phải lập biên bản, đỉnh chỉ, báo cáo chính quyền địa phương xử lý theo Hướng dẫn số 144/HD-SNN.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các công ty thủy lợi tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thủy lợi và các quy định pháp luật có liên quan đến toàn thể nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy lợi trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm Luật Thủy lợi theo Hướng dẫn số 144/HD-SNN.

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn chỉ cho phép khởi công các hạng mục công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc diện phải có giấy phép theo quy định tại Điều 44 Luật Thủy lợi khi đã được cấp giấy phép.

Ban Duy tu các công trình NN&TNT thực hiện đầy đủ các thủ tục xin cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với các dự án được giao thuộc diện phải cấp giấy phép theo quy định tại Điều 44 Luật Thủy lợi. Chỉ được tiến hành khởi công các hạng mục công trình thuộc diện phải có giấy phép khi đã được cấp giấy phép./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)