Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt điều chỉnh đặt hàng tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 896/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh đặt hàng duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội của các công ty thủy lợi phục vụ trên địa bàn thành phố năm 2018.Theo quyết định, cơ quan ký hợp đồng đặt hàng là Sở NN&PTNT. Đơn vị nhận đặt hàng là các công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, sông Nhuệ, sông Đáy, Mê Linh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích. Thời gian đặt hàng từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/12/2018. Địa bàn đặt hàng tại các quận, huyện, thị xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp do các công ty thủy lợi phục vụ. Cụ thể: Khối lượng và kinh phí đặt hàng năm 2018 về diện tích tưới, tiêu là hơn  321.991ha; kinh phí đặt hàng năm 2018 là hơn 609,5 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế UBND thành phố giao Sở NN&PTNT năm 2018, 2019.

Sở NN&PTNT căn cứ Quyết định điều chỉnh đặt hàng năm 2018, thực hiện việc phê duyệt dự toán đặt hàng điều chỉnh, bổ sung năm 2018 làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý dịch vụ thủy lợi thực hiện ký hợp đồng điều chỉnh, bổ sung đặt hàng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng; nghiệm thu khối lượng, thanh quyết toán kinh phí đối với hợp đồng đã ký (theo mùa, vụ) về công tác duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội theo đúng chế độ Nhà nước quy định; phê duyệt quyết toán kinh phí đặt hàng năm 2018 theo quy định; chịu trách nhiệm về khối lượng diện tích, biện pháp công trình và tính pháp lý (hợp pháp, hợp lệ) của hồ sơ trình duyệt.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Tài chính thẩm tra, xác nhận số liệu quyết toán kinh phí đặt hàng theo chế độ nhà nước quy định. Kho bạc Nhà nước Hà Nội thực hiện thanh toán và xác nhận số liệu theo quy định hiện hành. Các Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi: Hà Nội, sông Nhuệ, sông Đáy, Mê Linh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích thực hiện các nội dung quyết định điều chỉnh, bổ sung đặt hàng, các điều khoản ghi trong hợp đồng điều chỉnh, bổ sung đặt hàng; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm chi đúng mục đích, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định hiện hành; tổ chức hạch toán theo quy định của pháp luật./.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)