Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nỗ lực đánh giá, phân hạng 1.000 sản phẩm Chương trình OCOP

Trong nội dung Công văn số 60/VPĐPNTM-KHTH, ban hành ngày 18/6, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đã thông tin về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).Theo đó, năm 2019, toàn thành phố đã đánh giá 301 sản phẩm, trong đó, có 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 207 sản phẩm 4 sao; 88 sản phẩm 3 sao. Nhìn chung, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố đã được thực hiện khách quan, minh bạch, công khai đảm bảo đúng quy trình... Năm 2020, thành phố tiếp tục chỉ đạo và đánh giá ít nhất 700 sản phẩm để đạt mục tiêu đề ra đến hết năm 2020, thành phố đánh giá, phân hạng 1.000 sản phẩm.

Từ thực tiễn, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội đã đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng sản phẩm đã được cấp sao. Chú trọng phát triển các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm truyền thống của địa phương, làng nghề có thương hiệu, đặc biệt là sản phẩm có sự tham gia đông đảo của cộng đồng. Hỗ trợ, phát triển, mở rộng quy mô thị trường tiêu thụ trong nước và hướng đến xuất khẩu đối với các sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng 2.000 sản phẩm mới, ưu tiên các sản phẩm từ ý tưởng, sản phẩm đặc sản các vùng miền, làng nghề có thương hiệu, sản phẩm có sự tham gia đông đảo của cộng đồng, trên 100 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia theo quy định.

Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội cũng sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành chính sách đồng bộ nhằm hỗ trợ các chủ thể phát triển, nâng cấp sản phẩm để tham gia dự thi Chương trình OCOP. Tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với cán bộ quản lý Chương trình OCOP ở các cấp, các nhà quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, chủ hộ có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP; nâng cao công tác tuyên truyền về Chương trình OCOP trên các các phương tiện truyền thông đặc biệt là mạng xã hội; thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm OCOP đã được cấp sao.

Ngoài ra, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM Hà Nội sẽ phối hợp các tỉnh, thành phố trong cả nước có sản phẩm OCOP đã được cấp sao và đặc sản các vùng miền để xây dựng hệ thống các điểm tư vấn giới thiệu và bán hàng Online và Offline trên địa bàn thành phố; xúc tiến tiêu thụ trong nước và xuất khẩu…/.

Theo Cổng GTĐT Hà Nội