Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nông thôn

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.Theo kế hoạch, mục tiêu đào tạo nghề cho 15.615 lao động nông thôn, trong đó: Nghề Nông nghiệp: 9.060 người; Nghề phi Nông nghiệp: 6.555 người.

Đào tạo bằng hình thức thực hiện hợp đồng đặt hàng với các cơ sở giác dục nghề nghiện, các cơ sở có hoat động giáo dục nghề nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đào tạo nghề theo quy định để thực hiện đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức xã hàng năm, trình UBND Thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ lao động sau học nghề tối thiểu đạt 80% có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Các huyện, thị xã đảm bảo 100% lao động nông thôn được tuyên truyền, hiểu biết về chính sách học nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg.

Đối tượng học nghề lao động nông thôn theo quy định Khoản 3, Điều 1 Quyết định sổ 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Lao động nông thôn tham gia học nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; Mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề, thời gian học nghề thực tế được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 7499/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND Thành phố nhưng tối đa không quá mức đối tượng được hưởng theo quy định tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng được hỗ trợ: Lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật; người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; nguờì thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm tham gia học nghề theo Quyết định 1955.

Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học, hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học, trường hợp địa điểm đào tạo cách xa nơi cư trú từ 15km trở lên.

Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 trên địa bàn Thành phố gồm 33 nghề, trong đó: 17 nghề phi Nông nghiệp và 16 nghề Nông nghiệp…/.

TX (Theo Cổng GTĐT TP Hà Nội)