Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 4381/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025: Trên địa bàn thành phố có 100% HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012, phấn đấu có 70% HTX hoạt động hiệu quả. Thành lập mới 300 hợp tác xã, 10 liên hiệp hợp tác xã; hoàn thiện và nhân rộng từ 24 mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trở lên. Hỗ trợ 100 HTX cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ 60 HTX ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm và chuyển đổi số.

Mục tiêu đến năm 2030, thành phố phấn đấu có hơn 3.000 hợp tác xã; 100% hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; số hợp tác xã hoạt động loại tốt, khá chiếm từ 70% trở lên; thành lập mới từ 1.000 hợp tác xã và 15 liên hiệp hợp tác xã trở lên; củng cố từ 1.200 hợp tác xã trở lên. Hoàn thiện và nhân rộng từ 50 mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trở lên. Phấn đấu có 250 mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; 100% các Quỹ tín dụng nhân dân và HTX dịch vụ điện năng thực hiện chuyển đổi số. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX nông nghiệp, phấn đấu có khoảng 70% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế theo chuỗi giá trị.

Theo đó, thành phố quy định cụ thể cơ chế, chính sách hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ tuyên truyền về kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể; thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Củng cố tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã; Hỗ trợ hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân chuyển đổi số; Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Tiếp cận nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh; đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm…/.

NB (TH)