Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nội: Hàng nghìn người được đào tạo, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình OCOP

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH-SNN, triển khai thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm 2020.Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tổ chức 1 lớp với 60 học viên đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP cấp thành phố. Thời gian tập huấn trong 4 ngày, thực hiện từ quý II đến quý IV/2020.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tổ chức 15 lớp; số học viên 60 học viên/lớp, tổng số 900 học viên đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, điều hành Chương trình OCOP các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng sẽ mở 125 lớp; số học viên 60 học viên/lớp, tổng số học viên 7.500 học viên đào tạo, tập huấn quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất... về chương trình OCOP.

Để tổ chức tốt công tác đào tạo, Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đào tạo, tập huấn và công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đào tạo, tập huấn bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả, chất lượng, tiến độ, đúng quy định hiện hành của pháp luật và thành phố; phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19...

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị truyền thông của thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền Chương trình OCOP thành phố về công tác tổ chức thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020.

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện Chương trình OCOP thành phố Hà Nội năm 2020, tổng hợp danh sách học viên trên địa bàn theo đúng đối tượng thành phần quy định, gửi Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM thành phố; kiểm tra, giám sát các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, tập huấn đảm bảo chất lượng, tiến độ, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định…/.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)