Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc việc thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 1722/UBND-KTN về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn trong công tác xây dựng nông thôn mới.Theo đó, UBND các huyện, thị xã, đặc biệt là các địa phương đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức và các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 16/4/2024 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố; đồng thời thực hiện hiệu quả yêu cầu của Trung ương về chỉ tiêu, tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường và chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ dân cư, tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường thường xuyên, tạo nếp sống văn minh, văn hóa, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.

Tổ chức rà soát, phân công trách nhiệm để thu gom toàn bộ chất thải, phế liệu, phế thải xây dựng, phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, làm sạch môi trường tại đường giao thông, kênh mương và khu vực mặt nước; rà soát các điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải trên địa bàn đảm bảo phù hợp về khoảng cách, thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển; kiểm tra, chấn chỉnh và có giải pháp quyết liệt khắc phục tình trạng kinh doanh trái phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Cùng với đó, rà soát lại phương án, chỉ đạo thực hiện việc tăng cường biện pháp, tần suất thu gom nhằm xử lý triệt để tất cả loại chất thải phát sinh trên địa bàn, tập trung chủ yếu vào chất thải sinh hoạt, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, vận động thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình và chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển có giải pháp phù hợp đối với từng loại chất thải sinh hoạt sau khi được phân loại; quản lý chặt chẽ chất thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản và làng nghề, không để tồn đọng gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị; giám sát chặt chẽ việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, kiên quyết chấm dứt tình trạng xả rác thải bừa bãi vào kênh mương thoát nước, khu vực công cộng, đường giao thông.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT và các sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trên liên quan đến tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và Hoài Đức; báo cáo UBND thành phố theo quy định./.

NT (Theo Báo HNM)