Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đặc thù với lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội có Báo cáo số 144/BC-SNN, về đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố.Với mục tiêu tăng mức chi hỗ trợ đối với sản xuất lúa để hỗ trợ người sản xuất sớm phục hồi sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh; đồng thời góp phần khuyến khích để người sản xuất tích cực đầu tư ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất khi thực hiện phục hồi sản xuất lúa, tránh việc bị lạc hậu về kỹ thuật sản xuất so với các diện tích sản xuất lúa khác tại địa phương lân cận, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đề xuất tăng mức hỗ trợ. Cụ thể, diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; thiệt hại 30 - 70%, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha. Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 8 triệu đồng/ha; thiệt hại 30 - 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha.

Với mức hỗ trợ đề xuất nêu trên, các diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ tăng thêm là 2 triệu đồng/ha, thiệt hại 30 - 70%, tăng thêm là 1 triệu đồng/ha, tương ứng mỗi hộ trung bình sẽ được nhận tăng thêm 200 - 300 nghìn đồng/hộ trong trường hợp bị thiệt hại trên 70% và nhận tăng thêm 100 - 150 nghìn đồng/hộ trong trường hợp bị thiệt hại 30 - 70%.

Các diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ tăng thêm là 4 triệu đồng/ha, thiệt hại 30 - 70%, tăng thêm là 2 triệu đồng/ha, tương ứng mỗi hộ trung bình sẽ được nhận tăng thêm 400 - 600 nghìn đồng/hộ trong trường hợp bị thiệt hại trên 70% và nhận tăng thêm từ 200 - 300 nghìn đồng/hộ trong trường hợp bị thiệt hại 30 -70%.

Mức hỗ trợ này chiếm từ 5 đến 10% chi phí sản xuất lúa thuần và 8,35 - 16,7% chi phí sản xuất lúa lai, sẽ góp phần hỗ trợ người sản xuất sớm phục hồi sản xuất, tích cực đầu tư ứng dụng các giống chất lượng, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Cũng theo Sở NN&PTNT, với dự báo diện tích thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên lúa trung bình hằng năm: Diện tích bị thiệt hại trên 70%, lúa thuần là 2.000 ha, lúa lai là 300ha; diện tích bị thiệt hại 30 - 70%: Lúa thuần là 500ha, lúa lai là 100ha, dự kiến, chi ngân sách tăng thêm so với mức hỗ trợ tại Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND, ngày 11/4/2019, là 6,9 tỷ đồng/năm. Mức tăng chi này phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội./.                                   

   TX (Theo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội)