Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính mới ban hành

Ngày 29/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Có 21 khoản phí và 07 khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như sau:      I. Danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

 1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện).
 2. Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm: khu vực cửa khẩu biên giới đất liền và khu vực cửa khẩu cảng biển).
 3. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.
 4. Phí thăm quan danh lam thắng cảnh (đối với danh lam thắng cảnh thuộc địa phương quản lý).
 5. Phí thăm quan di tích lịch sử (đối với di tích thuộc địa phương quản lý).
 6. Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng (đối với công trình thuộc địa phương quản lý).
 7. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
 8. Phí thư viện (đối với thư viện thuộc địa phương quản lý).
 9. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
 10. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
 11. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 12. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
 13. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
 14. Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
 15. Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
 16. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.
 17. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 18. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay.
 19. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển.
 20. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển.
 21. Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện).                                                              II. Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
 22. Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).
 23. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).
 24. Lệ phí hộ tịch.
 25. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện).
 26. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.
 27. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
 28. Lệ phí đăng ký kinh doanh.

         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có thu phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp: Rà soát, đối chiếu các quy định về phí, lệ phí do các cơ quan Trung ương ban hành với tình hình thực hiện tại đơn vị, trường hợp thấy bất hợp lý hặc có vướng mắc thì đề xuất hướng xử lý. Rà soát các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân Thành phố đang thực hiện và các văn bản quy phạm pháp luật khác về phí, lệ phí; trường hợp cần trình Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới hoặc để phù hợp thực tế thì xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung theo quy định để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành./.

                                                                                 Quách Gia Quỳnh, Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở NN&PTNT Hà Nội