Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè

Nhằm tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất chè trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3379/SNN-TTBVTV đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý sản xuất chè theo chuỗi giá trị, tuân thủ quy định về môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm từ trồng trọt, thu hái, sơ chế, chế biến và lưu thông trên thị trường;Đẩy mạnh tổ chức thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nội dung Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Trong quá trình thẩm định lần dầu và định kỳ phải kiểm tra trực quan sản phẩm và lấy mẫu phân tích khi có nghi ngờ sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến không đúng đối tượng cho phép; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT thông qua việc tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết và xử lý các cơ sở vi phạm cam kết; Quản lý điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo phân công, phân cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể liên quan, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP,… trong sản xuất, chế biến chè khô để tăng hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng, phát triển và duy trì thương hiệu chè của địa phượng.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng đề nghị Thanh tra Sở tham mưu và tổ chức thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất về chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, sơ chế chè trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến và kinh doanh chè; Hướng dẫn nông dân quy trình sản xuất chè an toàn, VietGAP,… kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV),  phân bón theo đúng quy định. Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc hình thành và phát triển các chuỗi sản xuất - sơ chế - chế biến và tiêu thụ chè an toàn; Tuyên truyền, phổ biến các quy định về sản xuất, kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV, phân bón, giống. Kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón, giống theo quy định; Tăng cường quản lý sản xuất chè an toàn; kiểm tra, giám sát chất lượng và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế chè trên địa bàn./.

TX (TH)