Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảm bảo an toàn phòng chống lụt bão, úng các công trình đang thi công trong mùa mưa bão

Để chủ động đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi, đảm bảo việc sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra trong mùa mưa bão, kết hợp tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công trong mùa mưa bão năm 2019. Sở Nông nghiệp &PTNT Hà Nội có văn bản số 2030/SNN-QLXDđề nghị các đơn vị trên địa bàn thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố; Rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện phòng chống lụt bão theo “phương châm 4 tại chỗ” để công trình sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn. Chỉ đạo các Nhà thầu kiểm tra, bổ sung hệ thống biển báo cảnh báo nguy hiểm trên công trường, phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của quận, huyện để đưa vào phương án phòng chống lụt bão tổng thể của địa phương để chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra, Xây dựng phương án phòng chống lụt bão, úng các công trình đang thi công, các công trình vượt lũ theo đúng quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo các Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, vật tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo vượt lũ và hoàn thành công trình theo đúng hợp đồng đã ký. Đối với các dự án, hạng mục công trình có thời gian thi công kéo dài, cần lập kế hoạch ưu tiên triển khai thực hiện và sớm hoàn thành các hạng mục chống lũ hoặc thi công tới cao trình vượt lũ.      Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi xây dựng công trình để xử lý kịp thời, hiệu quả khi sự cố xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ. Những công trình nào để xảy ra sự cố do mưa bão, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố theo quy đinh.

Bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường, nhất là các công trình liên quan đến việc cắt xẻ đê để thi công, công trình bảo vệ đê, công trình bảo vệ bờ sông. Giám sát mọi hoạt động diễn biến trên công trường, kiểm tra biện pháp thi công, nhân lực, thiết bị thi công và các biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn trong quá trình thi công xây dựng. Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng, kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt cho công trình đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. Tăng cường kiểm soát công tác giám sát và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

Chủ động phối hợp với Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Chi cục Thủy lợi Hà Nội trong quá trình triển khai các dự án có liên quan đến đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai, đặc biệt là các dự án xử lý cấp bách; kịp thời khắc phục các sự cố về đê điều, thủy lợi; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai xử lý, phục vụ công tác PCLB và giảm nhẹ thiên tai.

Chi cục Đê điều và PCLB Hà Nội: Chỉ đạo các Hạt quản lý đê tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện những sự cố hư hỏng đê điều, các hoạt động vi phạm pháp luật về đê điều, xử lý và phối hợp xử lý theo thẩm quyền. Giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng các công trình nâng cấp, tu bổ đê điều, các hoạt động liên quan đến đê điều; Thường xuyên cập nhật hồ sơ, lưu trữ các dữ liệu về đê điều, báo cáo hàng tháng diễn biến các hoạt động liên quan đến đê điều về Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội và Tổng cục Phòng chống thiên tai theo quy định.

Chi cục Thủy lợi Hà Nội: theo chức năng nghiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc và thẩm định phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, các công trình vượt lũ theo đúng quy định đảm bảo an toàn chống lũ năm 2019, tổng hợp Báo cáo Sở theo quy định./.

TX (TH)