Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua số 3, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Cụm thi đua số 3 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Đồng chí Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, phụ trách Cụm thi đua số 3 đã dự và chỉ đạo Hội nghị.Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo Kế hoạch công tác Thi đua Khen thưởng, quy chế hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua của cụm năm 2022. Theo đó, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các đơn vị phát động thi đua trong cán bộ, viên chức, người lao động với các nội dung thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với các mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá của ngành và thành phố. Trong thi đua sáng kiến, sáng tạo, phấn đấu tối thiểu 15% viên chức, người lao động có sáng kiến, giải pháp công tác được công nhận cấp cơ sở, trong đó ít nhất 75% sáng kiến, giải pháp công tác được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường, phụ trách Cụm thi đua số 3 đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm chú trọng đổi mới, thực hiện tốt các nội dung thi đua một cách kịp thời, hiệu quả; đồng thời, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua số 3 Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã ký kết giao ước thi đua năm 2022./.

Nguyễn Vàn