Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4870/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị trên địa bàn thành phố thường xuyên rà soát, kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các cấp, các ngành, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCTT trong tình hình mới; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên.

Rà soát cập nhật, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện kế hoạch, phương án PCTT cụ thể, chi tiết, sát thực tế; bố trí đủ nguồn lực để chủ động thực hiện tốt kế hoạch PCTT đã phê duyệt; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai để tập trung chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng triển khai hiệu quả phương án khi có thiên tai xảy ra, trong đó, đặc biệt quan tâm đến kế hoạch, phương án ứng phó với mưa lớn, lốc xoáy, bão mạnh, siêu bão gây ngập úng và đổ cây xanh...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện pháp luật về PCTT; vận động nhân dân chủ động, sẵn sàng phòng, chống ngay tại hộ gia đình và tích cực tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai của địa phương...

Trong công văn này, UBND thành phố yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố từng bước đầu tư nâng cao năng lực PCTT, thiết bị hỗ trợ để kết nối trực tuyến với cơ quan PCTT Trung ương và các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố; trở thành trung tâm lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác PCTT&TKCN của thành phố.

Bên cạnh đó, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn thực hiện quy định của Trung ương, thành phố về lĩnh vực PCTT&TKCN trên địa bàn thành phố. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và tăng cường công tác quản lý, sử dụng Quỹ PCTT thành phố theo quy định. Tham mưu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố ứng dụng công nghệ viễn thám, tin học, tự động hóa, trực tuyến trong quan trắc, giám sát, quản lý, khai thác, dự báo, truyền cơ sở dữ liệu và vận hành ứng phó theo thời gian thực; ứng dụng vật liệu mới, giải pháp mới trong PCTT. Tiếp tục triển khai hiên quả Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dự vào cộng đồng. Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác PCTT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tham mưu xây dựng kế hoạch PCTT giai đoạn 2021-2025...

Các sở, ban, ngành, các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố theo chức năng của đơn vị, nhiệm vụ được giao phân công chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTT; rà soát, bổ sung phương án PCTT và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị sát thực tế, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện./.

TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)