Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua số 2 tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

Để đánh giá công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, Cụm thi đua khen thưởng số 2 – Ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.


Đ/c Nguyễn Xuân Đại, PGĐ Sở NN & PTNT phát biểu chỉ đạo hội nghị

 Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã tích cực chủ động xây dựng và tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp tới 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Cụm. Do làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào thi đua đã động viên khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng đầu năm 2018 của mỗi đơn vị.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế cơ quan, đồng thời huy động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình tham gia có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn môi trường, trụ sở cơ quan “văn hóa, xanh - sạch - đẹp”. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt các phong trào như: Phong trào chấp hành Luật an toàn giao thông; phong trào văn hóa công sở - văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa, thái độ văn minh, lịch sự trong đơn vị; phong trào không khói thuốc, không tệ nạn xã hội. Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, nơi công cộng, xây dựng nếp sống văn hóa, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh trong các đơn vị.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Cụm thi đua số 2 tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương và thành phố về công tác thi đua, khen thưởng; củng cố nâng cao chất lượng bộ máy, chất lượng của cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các đơn vị trong Cụm. Khuyến khích các tập thể cá nhân có phát minh sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2018 với nội dung “Thi đua nước rút, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Ngành và của Thành phố năm 2018”../.

Ngọc Bích