Skip Ribbon Commands
Skip to main content

3215/QĐ-UBND

3215/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG CHI TIẾT