Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2861/SNN-VP

2861/SNN-VP

Thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố

NỘI DUNG CHI TIẾT