Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1310/UBND-KGVX

1310/UBND-KGVX

Về việc thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

NỘI DUNG CHI TIẾT