Skip Ribbon Commands
Skip to main content

13/2019/QĐ-UBND

13/2019/QĐ-UBND

Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

NỘI DUNG CHI TIẾT