Skip Ribbon Commands
Skip to main content

03/2020/NQ-HĐND

03/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

NỘI DUNG CHI TIẾT